Strona główna > Wytyczne dla autorów
Wytyczne dla autorów

Wymagania dotyczące streszczenia proponowanego manuskryptu:

Streszczenie jest to zwięzłe omówienie głównego tekstu (utworu), zwykle o charakterze akademickim. Celem streszczenia jest zaprezentowanie najważniejszych treści głównego tekst.

1. Objętość streszczenia nie powinna być mniejsza niż 350 słów.

2. Streszczenie powinno zawierać nie więcej niż sześć słów kluczowych.

3. Autor powinien przesłać streszczenie obejmujące następujące punkty:

 • Cel podjęcia tematu (obowiązkowo)
 • Metodologię (obowiązkowo)
 • Ocenę podjętego tematu (obowiązkowo)
 • Wyniki teoretyczne badań (jeśli występują)
 • Wyniki praktyczne badań (jeśli występują)
 • Wartość dla przyszłych badań (jeśli występuje)
 • Podać oryginalność pracy w stosunku do dotychczasowych publikacji (obowiązkowo).
4. Autor powinien wybrać prawidłową kategorię proponowanego manuskryptu:
 • Utwór badawczy ? to manuskrypt, który przedstawia sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez autora np. budowa i testowanie modelu, badanie danych, badanie rynkowe, badania empiryczne
 • Utwór przeglądowy ? to manuskrypt, który zawiera przegląd piśmiennictwa w zadanym temacie
 • Utwór poglądowy ? to manuskrypt, który przedstawia pogląd i przemyślenia autora na zadany temat
 • Utwór koncepcyjny ? to manuskrypt rozwijający koncepcje lub hipotezy. Może posiadać filozoficzne treści i prace badawcze innych autorów
 • Studium przypadku ? to manuskrypt, który prezentuje sytuacje praktyczne oraz doświadczenia. Może zawierać treści nadające się do wykorzystania na zajęciach na poziomie studiów wyższych

Wymagania dotyczące opracowanego manuskryptu:

1. Manuskrypt powinien posiadać formę rozdziału. Powinien składać się z:

 • Wprowadzenia
 • Części zasadniczej podzielonej na podrozdziały
 • Zakończenia

2. Objętość utworu nie powinna być mniejsza niż 0,5 arkusza wydawniczego (20 000 znaków ze spacjami) i nie większa niż 1,1 arkusza wydawniczego (44 000 znaki ze spacjami).

3. Tytuł utworu nie powinien być dłuższy niż 8 słów.

4. Nota biograficzna powinna zawierać:

 • Imię i Nazwisko
 • Pełną nazwę instytucji, którą reprezentuje autor
 • Adres e-mailowy autora
 • Streszczenie biografii (max 150 słów).

5. Śródtytuły powinny być krótkie i logiczne, numerowane oraz pogrubione.

6. Wszystkie rysunki (schematy, diagramy, wykresy) i zdjęcia powinny być czarno-białe, konsekwentnie ponumerowane i zatytułowane. Powinny się mieścić w polu wydruku.

7. Rysunki i zdjęcia powinny być zamieszczone w odpowiednim miejscu jako mapa bitowa (.jpg).

8. Tabele powinny być konsekwentnie ponumerowane, zatytułowane i zamieszczone we właściwe miejsce.

9. Nawiązanie w tekście do literatury powinno mieć styl Harvardzki tzn. (Nazwisko, rok wydania, str.).

10. Utwór powinien kończyć się bibliografią, z której korzystał autor, ułożoną alfabetycznie, zgodnie z formatem:

 • Dla książek: Nazwisko I., (rok wydania), Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejsce wydania.
 • Dla rozdziału w monografii: Nazwisko I., (rok wydania), ?Tytuł rozdziału", Nazwisko I. redaktora (red.), Tytuł monografii, Wydawnictwo, Miejsce wydania, strony rozdziału.
 • Dla artykułu w czasopiśmie: Nazwisko I., (rok wydania), ?Tytuł artykułu", [w:] Tytuł czasopisma, Vol., Nr, strony artykułu.
 • Dla artykułu z materiałów konferencyjnych: Nazwisko I., (rok wydania), ?Tytuł artykułu", Nazwisko I. redaktora (red.), Tytuł materiałów konferencyjnych, Wydawnictwo, Miejsce, strony artykułu.
 


? 2005-2011 Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Brand New SEO Poznań